ROGObirdiaries
อันดับนก Bird rank

อันดับนก (Bird rank)

นกมีการจัดหมวดหมู่หลายระดับ โดยในวงการนกวิทยาจะใช้การจัดอันดับโดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อหากำเนิดและความสัมพันธ์กันระหว่างสายพันธุ์ ดังนี้

Passeridae - อันดับนก Bird rank

อาณาจักร (Kingdom): Animalia (สัตว์)

ช่วง (Phylum): Chordata (สายสะดือปลา)

สาย (Subphylum): Vertebrata (สายกระดูกสันหลัง)

ชั้น (Class): Aves (นก)

อันดับ (Order): จัดอันดับในกลุ่มเดียวกันตามลักษณะทางกายวิภาค

หลังจากนั้นจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเพิ่มเติมตามลักษณะทางกายวิภาค และตัวอย่างกลุ่มย่อยที่มีอยู่อาจเป็นเช่น

Passer domesticus - อันดับนก Bird rank

วงศ์ (Family): อาจเช่น Passeridae (นกกินเมล็ด)

สายพันธุ์ (Genus): อาจเช่น Passer (นกกระจอก)

ชนิด (Species): อาจเช่น Passer domesticus (นกกระจอกบ้าน)

จำนวนชนิดของนกทั่วโลกนั้นมีมากมาย และการจัดอันดับของนกนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ที่ต้องพิจารณาคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ลักษณะทางกายวิภาค การเลี้ยงลูก พฤติกรรมการหาอาหาร และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายของนกที่มีอยู่ในโลกนี้

ระดับอันดับของนกที่แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่ออธิบายความหลากหลายของนก

Passeriformes - อันดับนก Bird rank

อันดับ (Order): นี่คือระดับที่นกถูกจัดอันดับในกลุ่มเดียวกันตามลักษณะทางกายวิภาคและลักษณะพฤติกรรมการดำรงชีวิต เช่น

  • Passeriformes (นกกระจอก)
  • Falconiformes (แฮร์ริเคน)

วงศ์ (Family): นกในกลุ่ม Order จะถูกแบ่งออกเป็นวงศ์ต่างๆ ที่มีความเหมือนกันบางอย่าง เช่น

  • Falconidae (แฮร์ริเคน)
Falco
Falco peregrinus - อันดับนก Bird rank

สายพันธุ์ (Genus): สายพันธุ์เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ของนกในกลุ่ม Family ที่คล้ายคลึงกัน อย่างเช่น

  • Falco (แฮร์ริเคน)

ชนิด (Species): ชนิดเป็นระดับที่เฉพาะเจาะจงถึงชนิดของนกแต่ละตัว และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าชื่อชนิด (binomial name) ที่ประกอบด้วยชื่อสามัญ (generic name) และชื่อพานาน (specific epithet) เช่น

  • Falco peregrinus (แฮร์ริเคนเหยี่ยว)

การจัดอันดับนกอย่างละเอียดต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และความเห็นของนักนกวิทยาเพื่อประกอบการวิจัยและการจัดหมวดหมู่ โดยฐานข้อมูลนกสามารถช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนกแต่ละชนิดได้

เหตุผลที่ต้องแบ่งเป็นอันดับ

การแบ่งนก ออกเป็นระดับอันดับและระดับอื่น ๆ ในระบบจัดอันดับทางชีววิทยาเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราจัดหมวดหมู่และเข้าใจความหลากหลายทางชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตได้ด้วย

ระบบการจัดอันดับช่วยให้เรามีวิธีการจัดหมวดหมู่และอ้างอิงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ โดยใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกัน และช่วยให้เรารู้จักความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภท

โดยระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความเป็นระเบียบและอัตโนมัติ เพื่อทำให้ข้อมูลทางชีววิทยาเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โดยนักธรณีวิทยาและนักศาสตร์ชีววิทยาได้พัฒนาระบบการจัดอันดับให้เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทั่ว ๆ ไป