ROGObirdiaries
วงศ์นก Family of birds

วงศ์นก (Family of birds)

“วงศ์นก” เป็นคำใช้ในสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อระบุกลุ่มของสัตว์นกที่มีลักษณะและลักษณะทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะมีการแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น วงศ์ (Family), อันดับ (Order), ชั้น (Class) และการจำแนกอื่น ๆ อีก

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของนกบิน (Passerines) ที่เป็นกลุ่มนกที่มีความหลากหลายมาก วงศ์นกต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะทางกายวิภาพ และเสียงร้องของนก แต่ละวงศ์จะมีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตนเอง

วงศ์นก Family of birds

วงศ์นก คือหน่วยที่ใช้ในการจัดกลุ่มนกตามความคล้ายคลึงกันทางลักษณะทางชีวภาพ และมีสมาชิกที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่ในหน่วยนั้น ๆ ในระดับชั้นวิทยาศาสตร์ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด วงศ์นกจะเป็นหน่วยที่มากกว่าอันดับและตำแหน่งอื่น ๆ ในการจัดองค์ประกอบของชั้นทางชีวภาพของสัตว์นก

วงศ์นกคืออะไร?

วงศ์นก Family of birds

วงศ์นกคือ “Accipitridae” ซึ่งเป็นวงศ์นกที่มีนกบินในกลุ่มของนกอินทรีและนกแร้ง วงศ์นี้มีลักษณะทางกายวิภาพที่คล้ายคลึงกัน และมักจะมีพฤติกรรมในการล่าหากินที่คล้ายคลึงกันเช่นกัน นกในวงศ์นี้มักจะมีขนาดใหญ่ถึงกลางขนาด มีแบบเสียงร้องที่มีความคล้ายคลึงกัน และมักจะมีจะงอยปากที่แหลมคมเหมาะสำหรับการจับหากินตามที่อยู่

วงศ์นก Family of birds

เหยี่ยวนาคราช (Bald Eagle)

วงศ์นก Family of birds

นกแร้งออสเตรเลีย (Australian Kite)

นกในวงศ์ Accipitridae ประกอบด้วยนกบินที่หลากหลายอย่าง เช่น นกอินทรีต่าง ๆ นกแร้ง และนกเหยี่ยว สามารถจับตัวอย่าง เหยี่ยวนาคราช (Bald Eagle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา และนกแร้งออสเตรเลีย (Australian Kite) ซึ่งเป็นนกพื้นเมืองในออสเตรเลีย ทั้งนี้ทั้งนั้นนกในวงศ์นี้จะมีความหลากหลายในลักษณะทางกายวิภาพและพฤติกรรมตามสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่พบเจอในพื้นที่ต่าง ๆ ที่นกอาศัยอยู่

การแบ่งนกเป็นวงศ์

การแบ่งนกเป็นวงศ์ (Family) จะใช้หลักการเดียวกับการจัดกลุ่มสัตว์ทั่วไป โดยพิจารณาคุณสมบัติทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดกลุ่มนกที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงไว้ด้วยกัน ดังนี้

ลักษณะทางกายวิภาพ (Morphological Characteristics)

การวิเคราะห์ลักษณะกายวิภาพของนก เช่น รูปร่างของตัว ขน สีของขน ขนาด โครงสร้างกระดูก รูปร่างของนกและขา ความแตกต่างทางสรรพสิ่งระหว่างเพศ

พฤติกรรม (Behavior)

การวิเคราะห์พฤติกรรมของนก เช่น วิธีการหากิน การสังเกตแหล่งอาหาร การสร้างรัง พฤติกรรมการกลางวงจร และพฤติกรรมสัมผัสกัน

เสียงร้อง (Vocalization) 

การสำรวจเสียงร้องของนก รวมถึงลำโพงและแบบเสียงที่แตกต่างระหว่างสายพันธุ์และวงศ์

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Genetic Relationship) 

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของนกผ่านการวิเคราะห์เอกลักษณ์ (DNA) เพื่อหาความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม

การศึกษาทางพันธุกรรมวิวัฒนาการ (Evolutionary Genetics)

การศึกษาความคล้ายคลึงระหว่างนกที่มีกันในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการ

การใช้หลักการเหล่านี้ในการจัดกลุ่มนกเป็นวงศ์ ส่วนมากจะเน้นไปที่ลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเห็นได้ง่าย การจัดกลุ่มนกไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนที่จะมีวิธีการเดียวเพียงอย่างเดียว บางครั้งความหลากหลายในลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมทำให้การจัดกลุ่มนกเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและมีการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันจากนักวิจัยต่าง ๆ กันไป

วงศ์นกเป็นระดับที่สูงขึ้นจากอันดับ (Order) ในการจัดระบบการจัดกลุ่มทางชีววิทยาของสัตว์นก แต่ต่ำกว่าชั้น (Class)

วิธีการแบ่งวงศ์นกมักจะใช้ลักษณะทางกายวิภาพต่าง ๆ เช่น รูปร่างของนก ขนและสีของขน ส่วนของตัว โครงสร้างของกระดูก เสียงร้อง และพฤติกรรมอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อจัดกลุ่มนกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในวงศ์เดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น นกแร้งและนกอินทรี (Hawks and Eagles) จะอยู่ในวงศ์ Accipitridae ซึ่งเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และมีการล่าสัตว์อยู่ในอาหารหลัก ส่วนนกกระเรียน (Kingfishers) จะอยู่ในวงศ์ Alcedinidae ซึ่งเป็นนกที่มีความชำนาญในการล่าสัตว์ในน้ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดวงศ์นกตามความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ภูมิศาสตร์ และประเภทของบรรยายของไกล้อันแตกต่างกันอีกด้วย

การแบ่งวงศ์นกถูกทำขึ้นโดยพิจารณาคุณสมบัติทางชีววิทยาต่าง ๆ เพื่อจัดกลุ่มนกที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกันในวงศ์เดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดกลุ่มทางชีววิทยาของสัตว์นกที่มีระดับการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการการจำแนกอย่างถี่ถ้วนและเป็นระเบียบ

วงศ์นก Family of birds

เริ่มมีการแบ่งวงศ์นกเมื่อไร

การแบ่งวงศ์นกเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเมื่อชีววิทยาเริ่มเป็นวิชาที่น่าสนใจในปัจจุบันของการศึกษาสัตว์และพันธุกรรม ย้อนกลับไปถึงสมัยความเป็นเล็กน้อยของการศึกษาวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มนกและสัตว์ทั่วไปยังไม่ค่อยมีระบบที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันทั่วไปเสียที การจัดกลุ่มนกเป็นวงศ์และระดับอื่น ๆ ในระบบการจัดลำดับสัตว์ (taxonomy) มาถึงเวลาในช่วงของความรุ่งเรืองของการศึกษาชีววิทยาในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19

วงศ์นกและระดับการจัดกลุ่มอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดลำดับที่มีเป้าหมายในการจัดเรียงความหลากหลายของชนิดสัตว์ในลำดับที่เป็นระบบ การจัดลำดับสัตว์เพื่อสร้างระบบทางธรรมชาติและระบบทางพันธุกรรมเป็นที่เริ่มมานานแล้ว แต่ความหลากหลายของนกเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ทำให้การจัดลำดับแบ่งออกเป็นระดับที่แตกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแสดงความหลากหลายของนกได้อย่างเหมาะสม

ในปัจจุบันการแบ่งวงศ์นกถูกทำขึ้นโดยใช้หลักการทางชีววิทยาที่มีการวิเคราะห์ลักษณะทางกายวิภาพ พฤติกรรม พันธุกรรม และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเพื่อจัดกลุ่มนกที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันในระดับวงศ์ การแบ่งวงศ์นกเป็นวิวัฒนาการและการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธุกรรมและความหลากหลายของนกยุคใหม่เป็นสิ่งที่ยังคงเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มนกในปัจจุบัน